Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đơn vị: Bộ môn Vật Lý Chất rắn, khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN/SEMINAR TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

Họ và tên SV

MSSV

Khóa luận/Seminar

Cán bộ hướng dẫn

1

Đoàn Mỹ Trinh

1113448

Khóa luận

PGS.TS. Trần Quang Trung

2

Phạm Nguyên Trung

1113457

Khóa luận

ThS. Hoàng Thị Thu

3

Phạm Thị Phương Uyên

1113488

Khóa luận

ThS. Phạm Hoài Phương

4

Nguyễn Công Doãn

1113060

Khóa luận

5

Trần Quốc Lập

1113220

Khóa luận

TS. Lê Thụy Thanh Giang

6

Trương Thu Hoài Thương

1113190

Khóa luận

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

7

Phạm Minh Tuấn

1113467

Khóa luận

ThS. Trần Hồng Nhân

8

Nguyễn Bình

1113030

Seminar

ThS. Hoàng Thị Thu

9

Nguyễn Tuấn Kiệt

1113549

Seminar

10

Phùng Mai Duẫn

1113061

Seminar

TS. Lê Thụy Thanh Giang

11

Vũ Khánh Tín

1113432

Seminar

12

Trần Văn Dũng

1113077

Seminar

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

                      Ngày báo cáo seminar: 15/07/2015.

                      Ngày báo cáo khóa luận: 25/07/2015.                                                                                                          

                                                                                                             Xác nhận của Trưởng bộ môn

 

 

 

                                                                                                            PGS.TS Trần Quang Trung