Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014-2015

(BẮT ĐẦU HỌC TỪ 26-01-2015)

1.      Chuyên ngành Vật Lý Chất Rắn (2012):

   

 

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ HP

SỐ TC

SỐ SV

TIẾT

PHÒNG

GV

 

1

Ứng dụng máy tính

VLH304

2LT+1TH

25

Thứ 2   (tiết 4-6)

F302

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

 

2

Tính chất quang vật rắn

VLH306

3

25

Thứ 5   (tiết 4-6)

E301

ThS. Hoàng Thị Thu

 

3

Công nghệ linh kiện bán dẫn

VLH307

3

25

Thứ 3   (tiết 4-6)

F202

ThS. Phạm Hoài Phương
ThS. Trần Hồng Nhân

 

4

Kỹ thuật  nuôi tinh thể

VLH308

3

25

Thứ 6   (tiết 4-6)

E402

PGS.TS. Trần Quang Trung

 

5

Thực tập chuyên đề 2

VLH309

2

25

Thứ 7   (tiết 3-5)

BM VLCR
 E203

TS. Nguyễn Hoàng Hưng
ThS. Phạm Hoài Phương

 

 

2.  Chuyên ngành Vật Lý Chất rắn (2011):

 

 

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ HP

SỐ TC

SỐ SV

TIẾT

PHÒNG

GV

 

1

Seminar 1

VLH901

4

Thi

Bộ môn phân công

 

 

 

2

Phương pháp tính trong Vật lý

VLH902

3

Tốt

Thông báo sau

 

PGS.TS. Nguyễn Nhật Khanh

 

3

Mô phỏng các bài toán trong Vật lý

VLH903

2LT + 1TH

Nghiệp

Thông báo sau

 

TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

 

4

Khóa luận tốt nghiệp

VLH900

10

 

Bộ môn phân công

 

 

 

                                     

 

Lưu ý:SV khóa 2011 làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp đều phải đăng ký trên mạng trong thời gian đăng ký học phần chính thức. SV xem danh sách làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp tại Bộ môn.  SV khóa 2011 chọn làm seminar hoặc khóa luận tốt nghiệp và thông báo cho giáo vụ bộ môn trước ngày 26/1/2015