Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Danh sách Khóa Luận Tốt Nghiệp

2011-2015

THỜI GIAN: 8:00 - 27/07/2015

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG F303

Sinh viên

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Đoàn Mỹ Trinh

 

 

XÂY DỰNG HỆ ĐO QUANG PHÁT QUANG (PHOTOMINESCENSE)

 

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Phạm Minh Tuấn

CHẾ TẠO CHIP VI LƯU VÀ KHẢO SÁT LƯU LƯỢNG CỦA DUNG DỊCH TRONG CHIP VI LƯU BẰNG BƠM VI LƯU


ThS. Trần Hồng Nhân

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Trần Quốc Lập

 

TẠO MÀNG SNO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETON DC

 

TS. Lê Thụy Thanh Giang

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Trần Hồng Nhân

Nguyễn Công Doãn

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG MỎNG SNO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ PHẢN ỨNG

 

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Giáo viên phản biện:

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Phạm Thị Phương Uyên

 

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MÀNG MỎNG MOO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY NHIỆT TRONG CHÂN KHÔNG

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Hoàng Thị Thu

Phạm Nguyên Trung

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI SỬ DỤNG DÂY NANO BẠC LÀM ĐIỆN CỰC

ThS. Hoàng Thị Thu

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Phạm Hoài Phương

Trần Thị Kim Hương

TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG TỔ HỢP LAI RGO/AGNWS/AUNPS

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Giáo viên phản biện:

ThS. La Phan Phương Hạ