Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Hướng Nghiên Cứu

Bộ môn Vật lý Chất rắn hiện nay đang đào tạo theo 3 hướng cơ bản:

 • Vật liệu màng mỏng - Ứng dụng
 • Vật liệu khối - Ứng dụng
 • Mô phỏng

Cụ thể các hướng nghiên cứu như sau:

Vật liệu màng:

 1. Chế tạo màng điện môi, bán dẫn vô cơ, hữu cơ … bằng nhiều phương pháp: PVD, PE-CVD, Sol-gel …và nghiên cứu tính chất đặc trưng như: cấu trúc, hình thái học, điện, quang bằng các phương pháp như PL, FT-IR, UV-Vis, Ellipsometer, X-Ray, E-L-V…
 2. Chế tạo solar cell vô cơ và hữu cơ trên cơ sở Si:H ( cấu trúc PIN hay NIP) và polymer dẫn MEH-PPV.
 3. Diod phát quang vô cơ trên cơ sở Si:H và hữu cơ dạng màng mỏng (OLED) trên cơ sở polymer dẫn PEDOT, MEH-PPV, PFO, Ir(PPY), Alq3, PVK.
 4. Nghiên cứu các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano có khả năng làm tăng hiệu suất của linh kiện quang-điện như nano TiO2, CdS, CdSe...,nanowire ZnO, AZO, NZO... và các điện cực TCO phục vụ cho chế tạo linh kiện quang-điện hiệu suất cao.

Vật liệu khối:

 1. Chế tạo tinh thể (ADP, KDP, Xennhet...) bằng phương pháp hạ nhiệt động
 2. Chế tạo, nghiên cứu vật liệu Nhiệt Phát Quang (LiF, CaSO4:Dy, Al2O3:C...); Ứng dụng đo liều và định tuổi bằng Nhiệt Phát Quang

Ứng dụng máy tính:

 1. Mô phỏng vật liệu vô định hình.
 2. Vật lý tính toán.
 3. Điều kiển các thiết bị ngoại vi.