Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Mô phỏng

 

Ứng dụng máy tính:

  1. Mô phỏng vật liệu vô định hình.
  2. Vật lý tính toán.
  3. Điều kiển các thiết bị ngoại vi.

Các chương trình mô phỏng: