Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Vật liệu màng mỏng

 

Vật liệu màng:

  1. Chế tạo màng điện môi, bán dẫn vô cơ, hữu cơ … bằng nhiều phương pháp: PVD, PE-CVD, Sol-gel …và nghiên cứu tính chất đặc trưng như: cấu trúc, hình thái học, điện, quang bằng các phương pháp như PL, FT-IR, UV-Vis, Ellipsometer, X-Ray, E-L-V…
  2. Chế tạo solar cell vô cơ và hữu cơ trên cơ sở Si:H ( cấu trúc PIN hay NIP) và polymer dẫn MEH-PPV.
  3. Diod phát quang vô cơ trên cơ sở Si:H và hữu cơ dạng màng mỏng (OLED) trên cơ sở polymer dẫn PEDOT, MEH-PPV, PFO, Ir(PPY), Alq3, PVK.
  4. Nghiên cứu các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano có khả năng làm tăng hiệu suất của linh kiện quang-điện như nano TiO2, CdS, CdSe...,nanowire ZnO, AZO, NZO... và các điện cực TCO phục vụ cho chế tạo linh kiện quang-điện hiệu suất cao.
  5. Sensor khí dựa trên vật liệu graphene, ZnO...