Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật lý Chất rắn được thành lập năm 1980 được tách ra từ bộ môn Điện tử - Chất rắn (thành lập năm 1976) trực thuộc Khoa Vật Lý. Các PGS Đỗ Hải, PGS Quan Hán Khang và PGS Trương Quang Nghĩa là các Trưởng Bộ môn của Bộ môn qua các thời kỳ từ năm 1980 - 2006
Trưởng Bộ môn hiện nay là PGS.TS Trần Quang Trung.