Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

 

Đào tạo nghiên cứu sinh

 

Chuyên ngành: VẬT LÝ CHẤT RẮN
1 Vật lý chất rắn
2 Vật lý bán dẫn và điện môi
3 Vật lý tinh thể
4 Từ và kim loại học
5 Công nghệ linh kiện
6 Các phương pháp chế tạo vật liệu
7 Các phương pháp phân tích vật liệu
8 Mô phỏng vật liệu
9 Các kỹ thuật thực nghiệm vật lý
10 Seminar về vật liệu mới