Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Cleanroom

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn được trang bị phòng sạch. Trong phòng sạch được trang bị Hệ PhotolythographyHệ Etching

Phòng sạch và các trang thiết bị