Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Hệ đo nhiệt phát quang

  • Đo đặc trưng nhiệt phát quang của liều kế, xác định liều chiếu
  • Nghiên cứu các bẫy phát quang của vật liệu 

Hệ đo nhiệt phát quang