Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Hệ đo nhiễu xạ tia X (XRD)

  • Định trục và xác định tính chất đối xứng của tinh thể (phương pháp Laue)
  • Xác định cấu trúc của màng mỏng, vật liệu bột, khối…

Hệ đo XRAY