Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Hệ đo quang phát quang

  • Đo đặc trưng quang phát quang (L-V) của màng mỏng, hệ phân tán hạt nano…
  • Nghiên cứu các bẫy phát quang của vật liệu

Hệ đo quang phát quang