Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Hệ Glove-box liên hợp

  • Tạo các màng polymer dẫn PVK, MEH-PPV
  • Tạo các màng TiO2, ZnO:Al, SiO2…bằng phương pháp sol-gel
  • Tạo các tổ hợp huỳnh quang hữu cơ bằng phương pháp dung dịch