Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Hệ Nhiệt bốc bay

  • Tạo màng polymer dẫn Alq3, PVK…
  • Tạo màng oxyde, sulfur kim loại, từ dạng bột như: WO3, CdS, CdSe …
  • Tạo các điện cực kim loại như Al, Ni-Cr, Au, Ag

Hệ nhiệt bốc bay