Giới Thiệu Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Khóa Luận Tốt Nghiệp - (2010-2014)

Danh sách Khóa Luận Tốt Nghiệp

2010-2014

Sinh viên

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Thanh Phong

XÂY DỰNG HỆ ĐO PHÁT XẠ TRƯỜNG

 

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Hoàng Đức Tài

TÍNH CHẤT DIỆT KHUẨN CỦA HẠT NANO BẠC
ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG


PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Hoàng Thị Thu

 

Trần Kim Hương

 

MÔ PHỎNG VÀ ĐO ĐẠC LINH KIỆN FET CỰC CỔNG BẰNG PHẦN MỀM TCAD

 

 

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Giáo viên phản biện:

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

 

Nguyễn Ngọc Thắm

 

Bùi Thị Tuyết Nhung

 

Ôn Thị Thanh Trang

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA TỔ HỢP LAI GRAPHENE VỚI NANO Au VÀ Pt

VẬN DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHẠY KHÍ NH3

 

ThS. Huỳnh Trần Mỹ Hòa

 

Giáo viên phản biện:

PGS.TS Trần Quang Trung

 

Phạm Văn Phát

 

Nguyễn Văn Thắng

 

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ TẠO MÀNG A-SI:H ĐẾN THẾ MỞ CỦA PIN MẶT TRỜI CHUYỂN TIẾP DỊ THỂ A-SI:H/C-SI

ThS. Phạm Hoài Phương

 

Giáo viên phản biện:

ThS. Hoàng Thị Thu

Nguyễn Ngọc Phương

CHẾ TẠO CHẤM LƯỢNG TỬ
 GRAPHENE QUANTUM DOTS BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

ThS. Hoàng Thị Thu

 

Giáo viên phản biện:

PGS.TS Trần Quang Trung