Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

 

MỘT SỐ BÀI BÁO ĐĂNG TRONG CÁC TẠP CHÍ

 

 

Nguyễn Thành Vấn, Xử lý tài liệu đo sâu điện trong việc tìm nước ngầm tại Tịnh Biên, Tri Tôn, An Giang, Tập san khoa học ĐH Tổng Hợp Tp. HCM, 1/95, pp. 43-47,1995.

Nguyễn Thành Vấn, Xử lý số liệu đo sâu từ tellua trên mô hình, Tập san khoa học ĐH Tổng Hợp Tp HCM, 1/95, pp. 65-71, 1995.

Trần Văn Nhạc, Nguyễn Thành Vấn, Estimation of the total effect of diminutive components from spherical harmonics expressing the gravity anomalies of the Earth, Tập san khoa học ĐH Tổng Hợp Tp HCM, 2/95, pp. 149-156, 1995.

Trần Văn Nhạc, Nguyễn Thành Vấn, Xác định mặt Moho cho khu vực Đồng bằng Nam bộ bằng 2237 số liệu dị thường trọng lực Bouguer, Tập san khoa học trường ĐHTH TpHCM số 2, pp. 157-165, 1995.

Nguyễn Thành Vấn, Xử tài liệu thăm dò điện gây phân cực trong môi trường bất đồng nhất, Tập san khoa học ĐH Tổng Hợp Tp HCM, 2/95,pp. 167-173, 1995.

Nguyễn Thành Vấn, Phương pháp phân tích định tính số liệu từ - tellua, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, No.4(T17), pp. 169-174, Hà Nội, 1995. ISSN 0866 7187.

Nguyễn Thành Vấn, Phương pháp đánh giá và phân loại bất đồng nhất về tính chất điện để giải thích tài liệu từ - tellua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, T.XXXIV, No.4,pp. 48-52, Hà Nội, 1996. ISSN 0866 – 708X.

Nguyễn Thành Vấn, Lê Ngọc Thanh, Kết quả áp dụng phương pháp thăm dò điện để khảo sát hiện tượng sạt lở bờ sông tại Thị xã Sa Đéc – Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trung tâm KH TN và Công nghệ Quốc gia, T.XXXIV -96-2, pp. 41-47, 1996. ISSN 0866 – 708X.

Nguyễn Thành Vấn, Thử áp dụng phương pháp địa vật lý để khoanh vùng các khu vực thường xảy ra hiện tượng sét đánh ở An Giang, Tập san khoa học ĐH KHTN Tp HCM, 1/97,pp. 37-41, 1997.

Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Kim Quang, So sánh độ phân giải của một số phương pháp thăm dò điện thông dụng trên môi trường bất đồng nhất bất kỳ, Tập san khoa học ĐH KHTN Tp HCM. 2/97, pp. 33-39, 1997.

Đặng Văn Liệt, Lê Minh Triết, Nguyễn Thành Vấn, Lê Ngọc Thanh. Bước đầu nghiên cứu đứt gãy Đồng Tháp – Hiếu Liêm bằng tài liệu từ và trọng lực, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 3(T19) 1997, pp. 220-226, Hà Nội, 1997. ISSN 0866 7187.

Hùynh Ngọc Sang, Nguyễn Phát Minh, Nguyễn Thành Vấn, Vấn đề sạt lở bờ sông khu vực chợ Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Tập 4, No.10, ĐHQG Tp HCM, pp. 5-11, 2001. ISSN 1859-0128.

Trần Văn Nhạc, Nguyễn Thành Vấn, Hùynh Hữu Nghĩa, Tính độ cao geoid từ dị thường thế trọng lực, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 6, No.1&2(2003), ĐHQG Tp HCM, pp. 34-37, 2003. ISSN 1859-0128.

Nguyễn Thành Vấn, Một cách biểu diễn của ten xơ tổng trở từ tellua, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 6, No.3&4, ĐHQG Tp HCM, pp. 8-17, 2003. ISSN 1859-0128. ISSN 1859-0128.

Nguyễn Thành Vấn, Áp dụng phương pháp từ biến đổi để nghiên cứu bất đồng nhất địa điện, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 7, No.10,ĐHQG Tp HCM, pp. 23-31, 2004. ISSN 1859-0128.

Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Vấn,Application of geophysical methods to study geological structures of  Mekong river bank to determine the weak zones capable of erosion, Proceedings of the International Symposium on Shallow Geology and Geophysics, Hanoi, April 12-14, 2004.

Nguyễn Thành Vấn, Tenxơ tổng trở từ tellua: khai triển và ứng dụng, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 8, No.8,ĐHQG Tp HCM, pp.26-34, 2005. ISSN 1859-0128.

Nguyễn Thành Vấn và nnk, Áp dụng phương pháp ảnh điện để nghiên cứu tính chất bất đồng nhất về độ dẫn điện của môi trường đất đá, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 8, No.8,ĐHQG Tp HCM,pp. 35-42, 2005.ISSN 1859-0128.

Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Bá Duẩn, Nguyễn Thành Vấn, Using WinEKKO and pulseEKKO 2DRayTrace Modelling software for processing and interpretation GPR data, GPR Applied and Experience 1st  International Workshop on Ground Penetrating Radar. March 14-15-2006-Hanoi-Vietnam, pp.23-27, 2006.

Le Ngoc Thanh, Nguyen Thanh Van, Nguyen Quang Dung, 2D resistivity survey in Dong Thanh old sanitary landfills, Ho Chi Minh City, Journal of Geology,Series B, No.31-32,pp 192- 194, HaNoi, 2008.ISSN 0866 – 7381.

Nguyen Thanh Van, Le Ngoc Thanh, Nguyen Thi Nhu Vuong, Nguyen Ngọc Thu, Interpretation of sounding curves in HoChiMinh City by Zohdy method,Journal of Geology. Series B, No.31-32,pp 249- 255,HaNoi, 2008. ISSN 0866 – 7381.

Nguyen Thanh Van, Le Van Anh Cuong, Magnetotelluricanalysis: Use of invariances in Mohr circles. Journal of Geology,Series B, No.31-32,pp 256- 262,HaNoi, 2008. ISSN 0866 – 7381.

Nguyễn Thành Vấn, Lê Văn Anh Cường, Phân tích tài liệu từ tellua bằng vòng Mohr, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG Tp HCM, Tập 11, vol.4, pp. 5-11, 2008. ISSN 1859-0128.

Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, nnk, Phương pháp dịch chuyển Kirchhoff: tác động của tham số độ rộng, Tạp chí khoa học về Trái đất, 4(T31), pp.307-310, Hà Nội, 2009.ISSN 0866 7187.

Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, Đặng Hoài Trung và nnk, Nghiên cứu dịch chuyển Kirchhoff để xác định mô hình vận tốc trong phương pháp điện từ tần số cao, Tạp chí khoa học về Trái đất, 2 (T33) 2011, pp.142-150, Hà Nội, 2011. ISSN 0866 7187.

Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Thành Vấn, Ứng dụng công nghệ GPR khảo sát vị trí hố ngầm, Tạp chí Hoạt động Khoa học, số tháng 2-2012, pp.88-91, Hà Nội, 2012.ISSN 0866 – 7152.