Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

1

Hệ thống phân tích định tính tài liệu  magnetotelluric

2

Dùng tenxơ tổng trở trong phương pháp từ tellua để phân loại mô hình địa vật lý

3

Nghiên cứu sự bất đồng nhất về tính chất điện bằng véctơ và pha từ biến đổi trong phương pháp từ biến đổi

4

Tenxơ tổng trở từ tellua. Các khai triển và ứng dụng

5

Phân tích tài liệu đo sâu điện vùng Tp. HCM để phục vụ cho các ngành khoa học  có liên quan.

6

Tách dị thường địa phương và khu vực trong phương pháp từ tellua.

7

Sử dụng vòng Mohr để phân tích tài liệu từ tellua

8

Nghiên cứu tính chất bất biến của tenxơ tổng trở từ tellua

9

Sử dụng các bất  biến của tenxơ tổng trở từ telluađể phân tích số liệu từ tellua

10

Áp dụng phương pháp địa vật lý để xác định biên mặn - nhạt nước ngầm tại các huyện Cái Bè, Châu thành, Tân Phước tỉnh Tiền Giang

11

Xây dựng qui trình vận hành thiết bị, thu thập, xử lý, minh giải số liệu georadar (rađa xuyên đất) để xác định các hố ngầm và một số công trình ngầm trên địa bàn Tp.HCM.

12

Tài liệu hướng dẫn phương pháp ra đa xuyên đất (Tài liệu Hỗ trợ triển khai kết quả nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ)

13

Phương pháp từ biến đổi và mô hình thử nghiệm

14

Nghiên cứu phương pháp xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong rada xuyên đất (GPR) đối với khu vực đô thị

15

Phương pháp thăm dò điện đa cực: Lý thuyết và ứng dụng

16

Phương pháp ảnh điện ba chiều

17

Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp địa vật lý hợp lý trong nghiên cứu cấu trúc không gian ngầm, áp dụng thử nghiệm tại vài vị trí điển hình trong phạm vi Tp. HCM

 

 

 

 

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC:

 

1

Nguyễn Thành Vấn, Đặng Hoài Trung và nnk. So sánh mô hình lý thuyết và thực tế của một số dị thường trong rađa xuyên đất và thăm dò điện. Báo cáo HNKH ĐH. Khoa học Tự nhiên TP. HCM lần 8 (2012).

2

Nguyễn Thành Vấn,  Lê Văn Anh Cường, nnk. Phương pháp dịch chuyển Kirchhoff: tác động của tham số độ rộng. Tạp chí khoa học về Trái đất 4 (T31), Hà Nội, tr. 307 – 310 (2009).

3

Nguyễn Thành Vấn, Đặng Hoài Trung. Áp dụng ra đa xuyên đất trong địa chất công trình, xây dựng và giao thông. Báo cáo KH tại Hội nghị KH. ĐH. Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột (2010).

4

Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng, Jadwiga Jarzyna, Sylwia Tomecka – Suchon, Jerzy Zietek.Kết quả bước đầu sử dụng Georadar trong xác định hố ngầm và công trình ngầm tại Tp. HCM. Hội thảo về Ứng dụng công nghệ Georadar trong điều tra tai biến địa chất tại Tp. HCM tại Trường ĐH KHTN ĐHQG Tp.HCM (7/3/2011).

5

Võ Minh Triết, Nguyễn Văn Thuận. Nghiên cứu phép hiệu chỉnh động để xác định mô hình vận tốc trong phương pháp ra đa xuyên đất. Báo cáo HNKH ĐH. Khoa học Tự nhiên TP. HCM lần 8 (2012).