Thông Báo Giáo Vụ

Thông Báo Seminar - NCKH

Thông Báo Cho Sinh Viên

Hiện nay, bộ môn Vật lý Địa cầu hợp tác đào tạo với:

- Phân viện Vật lý - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia

- Phân viện Địa lý - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia

- Trung tâm Địa vật lý – Liên đoàn Bản đồ Miền nam

- Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

- Liên đoàn Địa chất 8

- Sở Công nghệ Môi trường TP.HCM và các tỉnh bạn

- Viện Nghiên cứu Dầu khí – Tổng cục Dầu khí

- Trường ĐH. AGH, Balan