ĐÀO TẠO

Bộ môn Vật lý Lý thuyết có 3 chương trình đào tạo:
 
- Đào tạo Đại học
- Đào tạo Cao học, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết-Vật lý Toán
- Đào tạo Tiến sĩ, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết-Vật lý Toán
 
A. Chương trình đại học
 
Tổng số tín chỉ: 40
 
1. Học phần bắt buộc (20 tín chỉ)
 
STT
Môn học
Số tín chỉ
Mã số học phần
 
1
Lý thuyết chất rắn
3
 
 
2
Lý thuyết nhóm
2
 
 
3
Cơ lượng tử 2
2
 
 
4
Lý thuyết trường điện từ
2
 
 
5
Lý thuyết hệ nhiều hạt
4
 
 
6
Lý thuyết hạt cơ bản
3
 
 
7
Lý thuyết trường lượng tử
2
 
 
8
Lý thuyết trường hấp dẫn
2
 
 
 
2. Học phần tự chọn (10 tín chỉ): Sinh viên sẽ học 5 môn trong các môn sau
 
STT Môn học Số tín chỉ Mã số học phần  
1 Vật lý tính toán
2
   
2 Quang bán dẫn và quang lượng tử
2
   
3 Phương pháp tích phân lộ trình
2
   
4 Vật lý năng lượng cao
2
   
5 Lý thuyết linh kiện lượng tử
2
   
6 Lý thuyết lượng tử về từ
2
   
7 Hàm suy rộng và Hàm Green
2
   
8 Vật lý sinh
2
   
9 Lý thuyết siêu dẫn 2    
10 Chuyên đề mới I 2    
11 Chuyền đề mới II 2    
 
3. Luận văn tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp (10 tín chỉ)
 
 
B. Chương trình sau đại học
 
1. Các học phần chung (4 tín chỉ)
 
STT
Tên môn học
Số tín chỉ
 
 
1
Triết học
 
 
 
2
Ngoại ngữ
 
 
 
 
2. Các học phần bắt buộc (18 tín chỉ)
 
STT
Tên môn học
Số tín chỉ
 
Lý thuyết
Thực hành
 
1
Phương pháp nghiên cứu khoa học
2
0
 
2
Toán cho vật lý
2
1
 
3
Bổ túc vật lý lý thuyết
2
1
 
4
Lý thuyết trường lượng tử
2
1
 
5
Lý thuyết trường hấp dẫn
2
0
 
6
Lý thuyết chất rắn
2
0
 
7
Lý thuyết hệ nhiều hạt
2
1
 
 
3. Các học phần tự chọn (18 tín chỉ): học viên cao học sẽ học 6 môn trong các môn sau
 
STT
Tên môn học
Số tín chỉ
 
Lý thuyết
Thực hành
 
1
Lý thuyết hạt cơ bản
2
1
 
2
Thống nhất tướng tác
2
1
 
3
Điện động lực học lượng tử
2
1
 
4
Hàm Green
2
1
 
5
Lý thuyết tượng tử về bán dẫn
2
1
 
6
Tương quan trong hệ nhiều hạt
2
1
 
7
Lý thuyết hệ thấp chiều
2
1
 
8
Lý thuyết chuyển pha và hiện tượng tới hạn
2
1
 
9
Lý thuyết về từ và siêu dẫn
2
1
 
10
Quang học lượng tử
2
1
 
11
Chuyên đề mới I
2
1
 
12
Chuyên đề mới II
2
1
 
 
4. Luận văn (12 tín chỉ)