NGHIÊN CỨU

  1. Màng mỏng nano: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các loại màng có nhiều ứng dụng trong thực tế như màng TiO2, TiN, WO3, ZnO, SnO2… để chế tạo LED cực tím, màng quang xúc tác để diệt khuẩn, cũng như các loại màng cơ học để tăng độ bền cho các công cụ cơ khí, màng quang học, màng nhạy khí, v.v…
  2. Công nghệ nano: Chế tạo chấm lượng tử CdS, CdSe, các cảm biến nano sinh học để ứng dụng trong y học, v.v….
  3. Pin Mặt Trời
  4. Quang phi tuyến và LASER : Chế tạo tinh thể KDP hiệu suất quang phi tuyến cao bằng phương pháp pha tạp, sử dụng phương pháp Zcan để nghiên cứu các tính chất quang phi tuyến bậc III trong chất hữu cơ, sử dụng tương tác giữa laser và chất hữu cơ cho các ứng dụng trong khoa học pháp y, tìm kiếm các loại vật liệu hữu cơ có độ cảm phi tuyến lớn, cũng như các hiệu ứng quang phi tuyến bậc III có nhiều ứng dụng trong y sinh, v.v….

LUẬN VĂN CAO HỌC & LUẬN ÁN TIẾN SĨ (TỪ NĂM 2010)

Một số đề tài do các nhóm nghiên cứu từ 2006

 

 

Tên đề tài

Chủ trì

Bắt đầu

Kết thúc

1

B2006-18-09

Nghiên cứu màng chống phản xạ đa lớp điện

môi

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

2006

2007

2

B2006-18-06

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của màng mỏng TiO2 pha tạp nano bán dẫn CdS ứng dụng trong photonic

PGS.TS.Dương Ái Phương

TS. Lâm Quang Vinh

2006

2008

3

B2007-18-07

Chế tạo màng TiO2 trên đế Si

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

2007

2008

4

B2008-18-4

Mô phỏng các chuyển động trong hệ magnetron DC

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

2009

2010

5

B2009-18-10

Chế Tạo Màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb Bằng Phương Pháp Phún Xạ Magnetron RF.

TS. Lê Văn Ngọc

2009

2010

6

B2009-18-08

Nghiên cứu quá trình trung hòa Auger trong phương pháp phún xạ magnetron DC từ bia kim loại

TS. Vũ Thị Hạnh Thu

2009

2010

7

B2009-18-12

Nghiên  cứu chế tạo màng mỏng Vanadium oxide

PGS.TS. Lê Văn Hiếu

2009

2010

8

B2010-18-09

Nghiên cứu chế tạo màng bán dẫn loại p

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

2010

2012

9

Hungarian and  South Vietnam arsenic waters

TS. Nguyễn Văn Định (đồng chủ trì)

2010

2012

10

103.99-2010.12 Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ chế dẫn điện và thay đổi điện trở của màng mỏng cấu trúc nano SrTiO3 pha tạp Cr và màng mỏng ZnO, TiO2 ứng dụng trong bộ nhớ linh kiện điện tử

 

TS. Phan Bách Thắng

2010

2012

11

B2011-18-02

Khảo sát điều kiện nâng cao hiệu suất phát sóng hài bậc hai.

TS. Lê Thị Quỳnh Anh

2011

2012

12

B2011-18-31

Nghiên cứu cơ chế nhuộm tẩy màu điện sắc của màng WO3 được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron

TS. Lê Văn Ngọc

2011

2012

13

B2011-18-26

Nghiên cứu tổng hợp màng mỏng ôxit ZnO có cấu trúc nano ứng dụng trong bộ nhớ linh kiện điện tử

TS. Phan Bách Thắng

2011

2012

14

Nghiên cứu quy trình đánh giá khả năng diệt khuẩn Ecoli của màng qaung xúc tác

TS. Vũ Thị Hạnh Thu

2011

2012

15

B2011-18-03 TĐ

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hữu cơ dẫn điện, vật liệu vô cơ có cấu trúc nanorod và các loại chuyển tiếp vô cơ/hữu cơ dùng trong pin mặt trời

 

TS. Phan Bách Thắng

2011

2013

16

Đề tài sở KHCN

Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc TiO2 và TiOxNy bằng phương pháp phún xạ magnetron không cân bằng

TS Vũ Thị Hạnh Thu

2008

2010

 

 

Một số bài báo quốc tế:

 

Tên bài báo

Tác giả

Tên hội nghị / tạp chí

Năm

1

Determination of platinum metals by fire assay pre-concentration and arc atomic emission spectrometry

Nguyễn Văn Định, Dương Ái Phương, Nguyễn Văn Đến

Workshop at the 13rd of November in MAFI (Hungarian Geological Institute)

Hungary, 2008

2

Analytical methods in The Centre of Analysis and Experiment South Vietnam Geological Mapping Division

Nguyen Van Dinh

Workshop at the 13rd of November in MAFI (Hungarian Geological Institute)

Hungary, 2008

3

Study of precious matal-bearing rocks by inductively coupled plasma spectrometric methods

D.Gyore, A.Bartha, E.Berthalan, E.Kiraly, Nguyen Van Dinh, NT Hiep, TV Tuoi, VM Thanh

CSI (Colloquium Spectroscopicum Internationale)

2009

4

Kétoldalú, TéT egyuttmukodés a MAFI és a Dél-vietnami Geológiai Térképezo Osztály laboratórium kozott ICP-AES módszerek fejlesztése bauxite és egýeb kozetminták fo-és nyomelemeinek meghatározására

A.Bartha, E.Bethalan, Nguyen Van Dinh, Nguyen thi Hiep, Ha Duc Hung

Bánýaszati és Kohászati Lapok-Bánýaszat

141.évfolyam

2008/6K

5

Liquid-liquid phase transition and anomalous diffusion in simulated liquid GeO2,

Vo Van Hoang, Nguyen Huynh Tuan Anh, Hoang Zung,

Physica B

390, 17 (2007)

6

Diffusion in liquid GeO2 under pressure

Vo Van Hoang, Nguyen Huynh Tuan Anh, Hoang Zung

Physica B

 394, 39 (2007)

7

Structural properties of amorphous GeO2nanoparticles

Vo Van Hoang, Nguyen Huynh Tuan Anh, Hoang Zung

Physica Status Solidi B

245, No.8, 1505 (2008)

8

Growth mode of La0.5Sr0.5CoO3 Thin Films with Oxygen Pressure on Stepped SrTiO3 Substrate

J. Kim, B. T. Phan, T. Choi, and J. Lee

Journal of Korean Physical Society

 

 

9

Trap-controlled Space-Charge-Limited Current Conduction of Cr-doped SrTiO3 Thin Films

B. T. Phan, T. Choi, and J. Lee, 

Journal of Korean Physical Society

 

 

10

Resistive Switching and Threshold Current of Cr-doped SrTiO3 Thin Films deposited by Pulsed Laser Deposition

C. Jung, T. Choi, B. T. Phan, and J. Lee,

Integrated Ferroelectrics

 

 

11

Impedance Spectroscopy Study on Trap-controlled Space-Charge-Limited Conduction of Cr-doped SrTiO3 Thin Films

B. T. Phan, T. Choi, and J. Lee

Integrated Ferroelectrics

 

 

12

Effects of Interfacial Oxygen-deficient Layer on Resistance Switching in Cr-doped SrTiO3 Thin Films

B. T. Phan and J. Lee,

Applied Physics Letters

93, 222906, 2008

13

Ac conductivity Cr-doped SrTiO3 Thin Films

B. T. Phan, N. C. Kim, and J. Lee

Journal of Korean Physical Society

54, 873, 2009

14

Non-adiabtic Small Polaron Tunneling Conduction in Reduced Cr-doped SrTiO3-d  Thin Films

B. T. Phan and J. Lee

Applied Physics Letters

94, 232102, 2009

15

Relaxor characteristics at the interfaces of NdMnO3/SrMnO3/LaMnO3 superlattices

J.W. Seo, B. T. Phan, J. Stahn, J. Lee, and C. Panagopoulos.

Physical Review B

82, 140405 (R), 2010

 

.Metallic characteristics in superlattices composed of insulators,NdMnO3/SrMnO3/LaMnO3

J. W. Seo, B. T. Phan, J. Lee, H. D. Kim and C. Panagopoulos

Applied Physics Letters

98, 171910, 2011

16

Investigating the Photocatalytic Activity under Visible Region of Nitrogen and Vanadium Co-Dopped TiO2 Thin Film Prepared By Dc Reactive Magnetron Co-Sputtering Method

Nguyễn Hữu Kế, Phùng Nguyễn Thái Hằng, Lê Vũ Tuấn Hùng.

Journal  of  Emerging  Trends  in Engineering and Applied Sciences (JETEAS).

02/2012

17

Electrical and optical studies of transparent conducting ZnO:Al thin films by magnetron dc

AiVinh Dao, Le Tran, TranTuan , NguyenHuu Chi , Kyunghae Kim, Jaehyeong Lee, Sungwook Jung, N. Lakshminarayanand Junsin Yi

J. Electroceram

10.1007/s10832-008-9466-6 (2008)

18

Fabrication and Characterization of Multi-layer Heat Mirror with Photocatalytic Properties

Tran Le, Tuan Tran, Huu Chi Nguyen, Dac Ngoc Son Luu, Minh Nam Hoang, Dinh Quan Nguyen

Chin. Phys. Lett.

Vol. 26, No. 11 116801.

(2009)

19

Study of structural and optical properties of InSb-dopés SiO2 thin films.

B. Capoen, V.Q. Lam (Lam Quang Vinh), S. Turrell, J.P. Vilcot, F. Beclin, Y. Jestin and M. Bouazaoui.

J. Non-Cryst Solids

351 (2005) 1819-1824

20

Synthesis and optical properties of MPTMS capped CdS     quantum dots embedded in TiO2 thin films for photonic applications

      

 

V.Q. Lam (Lam Quang Vinh), S. Turrell, M. Bouazaoui, B. Capoen

 

J. Non-Cryst Solids

352 (2006) 3315-3319

21

Effect of preparation methods on the photoluminescence properties of ZnO thin films by DC magnetron

Pham Thi Hong Hanh, Le Vu Tuan Hung

Journal of Engineering Technology and Education – National Kaoshiung University of Applied Sciences

V.9, N.3, 9/2012

327-331

22

The effect of dopant concentration on the electrical performance of DC-Sputering p-ZnO/n-Si heterojunction

Dao Anh Tuan,Bui Khac Hoang, Le Vu Tuan Hung.

 

Journal of Engineering Technology and Education – National Kaoshiung University of Applied Sciences

V.9, N.3, 9/2012

293-298

23

Efficiency of the second-harmonic generation with the zeroth-order

bessel-profile beams in uniaxial crystals

Nguyen Thanh Lam, Phan Trung Vinh, PhanThi Kieu Loan, Le Thi Quynh Anh

Journal of Russian Laser Research

Volume 33, Issue 6 (2012), Page 578-583

24

CHARACTERISTIC OPTICS OF CdSe QDs, TiO2/CdSe, TiO2/MPA/CdSe FILMS AND APPLICATION IN SOLAR CELLS

Tung Ha Thanh, Quang Vinh Lam, Thai Hoang Nguyen, Thanh Dat Huynh

Journal of engineering technology and education

Volume 9. Number 0, 2013.

Pages 299-305

25

The performance of CdS/CdSe/ZnS quantum dot-sensitized TiO2 mesoporous for solar cells

Tung Ha Thanh, Quang Vinh Lam, Thai Hoang Nguyen, Thanh Dat Huynh

Chinese optics letters

Volume 11. Issue 7, 2013

26

Unipolar Resistance Switching Characteristics in a Thick ZnO/Cu/ZnO

Multilayer Structure

Tran Le, Tran Cao Son, Van Hieu Le, Tuan Tran, Cao Vinh Tran, Thanh Tan Vo, Mau Chien Dang, Sang Sub Kim, Jaichain Lee, Bach Thang Phan

Journal of the Korean Physical Society

Vol. 60, No. 7, April 2012, pp. 1087∼1091

27 Fabrication and characterization of n-IZO/p-Si and p-ZnO:(In,N)/n-Si thin film hetero-junctions by DC magnetron sputtering Dao Anh Tuan, Phan Thi Kieu Loan, Nguyen van Hieu, Le Vu Tuan Hung Journal of Korea Electrical and Electronics Engineering (IKEEE).  Vol 17, No.2, 182-188, june 2013.
28 Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties Ho Minh Trung, Nguyen Duy Thien, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long and Truong Kim Hieu The European Physical Journal Applied Physics Volume 64 / Issue 01 / October 201310402 (5 pages)
29 Tran T.T.V, B. Capoen, Rui M. Almeida, LAM Quang Vinh S. Turrell 
Science of
Advanced Materials (SAM) 
 
 
30 QUANTUM DOTS-SENSITIZED SOLAR CELL: SILAR CYCLES EFFECT ON THE PARAMETERS OF PHOTOVOLTAIC Ha Thanh Tung, Lam Quang Vinh, Huynh Thanh Dat  International Journal of Latest Research in Science and Technology  ISSN (Online):2278-5299 Volume 3, Issue 3: Page No. 127-132, May-June 2014 
31 The CdS/CdSe/ZnS Photoanode Cosensitized Solar Cells Based on  Pt, CuS, Cu2S, and PbS Counter Electrodes Ha Thanh Tung, Huynh Thanh Dat, Lam Quang Vinh Hindawi Publishing Corporation Advances in OptoElectronics Volume 2014, Article ID 397681, 9 pages 
32 The numerical methods for analyzing the Z-scan data Lam Thanh Nguyen, Nghia Hong Tran, Cam Tu Bui Thi, Anh Quynh Le J. Nonlinear Optic. Phys. Mat.  23, 1450020 (2014).
33 The mechanisms of negative oxygen ion formation from Al-doped ZnO target and the improvements in electrical and optical properties of thin films using off-axis dc magnetron sputtering at low temperature Nguyen, H. C., Trinh, T. T., Le, T., Tran, C. V., Tran, T., Park, H., ... & Yi, J. Semiconductor Science and Technology 26(10), 105022 (2011)
34 In and Ga Codoped ZnO Film as a Front Electrode for Thin Film Silicon Solar Cells

Duy Phong Pham,  Huu Truong Nguyen, Bach Thang Phan, Thi My Dung Cao, Van Dung Hoang,  Vinh Ai Dao, Junsin Yi,  and Cao Vinh Tran

Advances in Condensed Matter Physics

Volume 2014 (2014), Article ID 971528, 7 pages
35 Control of preferred (222) crystalline orientation of sputtered indium tin oxide thin films Duy Phong Pham, Bach Thang Phan,  Van Dung Hoang, Huu Truong Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Shinya Maenosono, Cao Vinh Tran
Thin solid films
Volume 570, Part A, 3 November 2014, Pages 16–19
36 An influence of bottom electrode material on electrical conduction and resistance switching of TiOx thin films Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Khanh Linh Dao Thuy, Van Hieu Le, Duy Phong Pham, Cao Vinh Tran, Derrick Mott, Shinya Maenosono, Sang Sub Kim, Jaichan Lee, Duc Thang Pham and Bach Thang Phan Eur. Phys. J. Appl. Phys
(2013) 64: 30102
37 The Dynamic Resistance of CdS/CdSe/ZnS Co-Sensitized TiO2 Solar Cells Tung Ha Thanh, Lam Quang Vinh, Huynh Thanh Dat Brazilian Journal of Physics December 2014, Volume 44, Issue 6, pp 746-752
38 The CdS/CdSe/ZnS Photoanode Cosensitized Solar Cells Basedon Pt, CuS, Cu2S, and PbS Counter Electrodes Tung Ha Thanh, Dat Huynh Thanh, and Vinh Quang Lam Advances in OptoElectronics Volume 2014 (2014), Article ID 397681, 9 pages
39 Improving the performance of QDSSCs based on Tio2/CdS (Silar)/CdSe (Colloid)/Zns (Silar) photoanodes Tung Thanh Ha, Cuong Huynh Chi, Nguyen. T. Vy, Nguyen T. P. Thoa, Thanh Dat Huynh and Quang Vinh Lam Environmental Progress & Sustainable Energy - Wiley Online Library 2015, 34.6: 1774-1779.
40 Electrochemical synthesis of ZnO nanorods/nanotubes/nanopencils on transparent aluminum-doped zinc oxide thin films for photocatalytic application Thi Ngoc Tu Le, Tan Thi Pham, Quang Minh Ngo, and Thi Hanh Thu Vu  Journal of Nanoscience and Nanotechnology  2015, 15.9: 6568-6575
41 Enhancement of the visible light photocatalytic activity of vanadium and nitrogen co-doped TiO2 thin film
Hang Nguyen Thai Phung, Nguyen Duc Truong, Lam Thanh Nguyen, Kieu Loan Phan Thi, Phuong Ai Duong, Vu Tuan Hung Le
 
Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 2015, 24.04: 1550052.
42 Fabrication and characterization of n-ZnO nanorods/p-Si (100) heterojunction Kieu Loan Phan Thi, Lam Thanh Nguyen, Anh Tuan Dao, Nguyen Huu Ke, Vu Tuan Hung Le Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 2015, 24.04: 1550050
43 Control of ZnO nanarod defects to enhance carrier transportation in p-Cu2O/i-ZnO nanorods/n-IGZO heterojunction Nguyen Huu Ke, Le Thi Tuyet Trinh, Nguyen Thi Mung, Phan Thi Kieu Loan, Dao Anh Tuan, Nguyen Huu Truong, Cao Vinh Tran, Le Vu Tuan Hung Journal of Nanoscience and Nanotechnology   
44 Conjugation of E. coli O157:H7 Antibody to CdSe/ZnS Quantum Dots N. T. Vo, H. D. Ngo, D. L. Vu, A. P. Duong, and Q. V. Lam Journal of Nanomaterials Volume 2015 (2015), Article ID 265315, 7 pages