Cơ Hội Nghề Nghiệp

Sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học (quang học và vật lý vô tuyến và điện tử) tại bộ môn vật lý ứng dụng, sinh viên và học viên có thể công tác ở những lĩnh vực sau:
Tuyển nhân viên Kỹ thuật (Chuyên ngành Vật Lý QUANG HỌC) 
Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật - Tramat Co., Ltd tuyển nhân viên kỹ thuật
Công ty Bridgestone tuyển dụng Thực Tập Viên IT- helpdesk
Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 tuyển dụng
Công ty pin năng lượng mặt trời Bảo Toàn A tuyển kỹ sư chính
Thông báo tuyển dụng của công ty MITSUBA 3/2015:

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=527:thong-bao-tuy-n-d-ng-c-a-cong-ty-mitsuba-1&catid=20:tin-tuyn-dng&Itemid=234

Công ty TNHH TBGD Hồng Anh tuyển dụng vị trí Nhân viên nghiệp vụ KCS chuyên ngành vật lý

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=515:cong-ty-tnhh-tbgd-h-ng-anh-tuy-n-d-ng-v-tri-nhan-vien-nghi-p-v-kcs-chuyen-nganh-v-t-ly&catid=20:tin-tuyn-dng&Itemid=234

Cty Sony Nhật bản tuyển dụng nhân sự chuyên ngành quang học

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=378:cty-sony-nh-t-b-n-tuy-n-d-ng-nhan-s-chuyen-nganh-quang-h-c&catid=20&Itemid=234

Tuyển chuyên viên kỹ thuật máy phân tích quang phổ X-ray

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=432:tuy-n-chuyen-vien-k-thu-t-may-phan-tich-quang-ph-x-ray&catid=20&Itemid=234

Thông báo tuyển dụng của công ty MITSUBA

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=318:thong-bao-tuy-n-d-ng-c-a-cong-ty-mitsuba&catid=20&Itemid=234

Renesas tuyển kỹ sư vật lý chủ nhật, 8/6

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=421:renesas-tuy-n-k-su-v-t-ly-ch-nh-t-8-6&catid=20:tin-tuyn-dng&Itemid=234

Công ty Renesas tuyển thực tập sinh năm 2014

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=402:cong-ty-renesas-tuy-n-th-c-t-p-sinh-nam-2014&catid=20:tin-tuyn-dng&Itemid=234