Chương trình học bổng Tiến sĩ tại trường Tiến sĩ Politecnico di Torino (Italya)

Chương trình học bổng Tiến sĩ tại trường Tiến sĩ Politecnico di Torino (Italya)

+ Giá trị học bổng : 17.500 Euro/năm
+ Thời gian học: 3 năm
+ Chuyên ngành: 
Civil Engineering and Architecture
Information and Communication Engineering
Industrial Engineering
Physical, Chemical and Mathematical Sciences for Engineering
+ Bắt đầu học từ 1/11/2016
+ Deadline apply chương trình: 10/5/2016
+Nộp hồ sơ ONLINE tại: http://apply.polito.it/index_en.html

Thông tin chi tiết mời các bạn xem thêm tại đây.