NGHIÊN CỨU SINH

Chuẩn đầu ra

KHUNG MÔN HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Quang Học

 

STT

Tên môn học

Số tín chỉ *

Cán bộ phụ trách

môn học

Lý thuyết

Thực hành

1

Cấu trúc bán dẫn lượng tử - LED & OLED.

2

1

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

2

Mô phỏng sự phát triển cấu trúc của vật liệu màng mỏng.

1

2

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

3

Vật liệu quang xúc tác và ứng dụng.

2

1

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

TS. Vũ Thị Hạnh Thu

TS. Lâm Quang Vinh

4

Các phương pháp tổng hợp nano.

2

1

TS. Lâm Quang Vinh

5

Ứng dụng quang phổ đề nghiên cứu tính chất điện quang của vật liệu.

2

1

TS. Lâm Quang Vinh

6

Các hệ phi tuyến.

2

1

TS. Lê Thị Quỳnh Anh

7

Thiết kế các hệ quang học.

2

1

TS. Lê Thị Quỳnh Anh

8

Ứng dụng màng dẫn điện trong suốt trong các thiết bị quang điện.

2

1

TS. Lê Trấn

9

Phương pháp nghiên cứu và công nghệ chế tạo vật liệu màng mỏng hiện đại

2

1

TS. Vũ Thị Hạnh Thu

 

10

Phương pháp nghiên cứu và công nghệ chế tạo vật liệu quang điện để ứng dụng làm vật liệu quang xúc tác và pin mặt trời.

 

2

1

TS. Vũ Thị Hạnh Thu

 

11

Vật liệu quang hoạt và ứng dụng.

2

1

TS. Lê Văn Ngọc

 

(*) Không bắt buộc môn học phải có phần thực hành

 

    DUYỆT KHUNG MÔN HỌC                                          TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

 

                                                                                                   Lê Vũ Tuấn Hùng