Thông tin luận văn của học viên cao học Phạm Văn Nhân