Thông tin về luận văn cao học của HV Nguyễn Sĩ Hoài Vũ

HVCH: Nguyễn Sĩ Hoài Vũ
Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử - Ứng dụng
Tên luận văn: "Mô hình hóa tương tác Silicene - Crôm theo nguyên lý thứ nhất sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT)"
Thông tin chi tiết xin quý thầy cô tải tại đây.

Ngoài ra, quý thầy cô cũng có thể xem thêm các luận văn đã được bảo vệ từ năm 2010 cho đến nay của Bộ môn tại đây:

http://www.phys.hcmus.edu.vn/vlud/index.php/ct-menu-item-11/81-thong-tin-chung/93-lu-n-van-cao-h-c-lu-n-an-ti-n-si-t-nam-2010